حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه


معرفی انواع دارایی در حسابداری

تعریف ترازنامه چیست؟

ترازنامه اظهارنامه‌ای مالی است که میزان دارایی‌های یک شرکت، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را در یک‌زمان مشخص خلاصه می‌کند و به استفاده‌کنندگان آن نشان می‌دهد. این ۳ بخش در ترازنامه‌ها، این ایده را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که داشته‌ها (دارایی‌ها) و چه دیونی (بدهی‌هایی) دارد و صاحبان شرکت چه مقدار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ترازنامه اسم خود را از این واقعیت می‌گیرد که دو طرف معادله بالا (دارایی‌ها در یک‌طرف و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در طرف دیگر) باید در تعادل باشد. این جمله نگفته واضح است: یک شرکت باید تمام مایملکی (دارایی‌ها) که دارد یا با قرض گرفتن پول از بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری (بدهکار شدن) یا با جذب سرمایه علاقه‌مندان به آن کسب‌وکار (حقوق صاحبان سهام) تهیه کند.

به‌طور مثال، اگر یک شرکت، وام پنج‌ساله به ارزش ۴ میلیارد تومان از بانک دریافت کند، حساب دارایی‌ها در ترازنامه، در بخش موجودی نقد، به میزان ۴ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. از طرفی، در سویی دیگر بدهی‌های شرکت (مشخصاً بدهی‌های بلندمدت)، نیز افزایش ۴ میلیارد تومانی خواهد داشت و دو طرف معادله به توازن خواهد رسید.

اگر شرکت از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سرمایه‌گذاران ۸ میلیارد تومان جذب سرمایه کند، دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام آن شرکت، به همان میزان افزایش می‌یابد.

همین‌طور تمام منافعی که شرکت از فعالیت‌های خود به دست می‌آورد، به حساب صاحبان سهام خواهد رفت که نشان‌دهنده دارایی‌های خالص صاحبان شرکت است. این سودها در بخش دارایی ترازنامه، به‌صورت پول نقد، خرید زمین و مستغلات، فهرست موجودی یا دیگر دارایی‌ها متوازن خواهد شد.

همان‌طور که در مثال‌های فوق دیدید دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، هرکدام از حساب‌های کوچک‌تری تشکیل‌شده‌اند که همه منابع مالی در این حساب‌ها دسته‌بندی می‌شوند. نکته مهم اینجاست که نام و ماهیت این حساب‌ها بر اساس صنایع مختلف می‌توانند متفاوت باشند، برای مثال اجزای دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه یک بانک با یک شرکت تولیدکننده مواد پتروشیمی متفاوت است.

بررسی وطراحی مدل بهینه ی ترازنامه ی بانک صادرات ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وبرنامه ریزی آرمانی

مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی همزمان همه ی دارایی ها و بدهی های بانک در ترکیب ترازنامه ی بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه نرخ بهره،کاهش ریسک نقدینگی تامین کفایت سرمایه و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که:ترکیب دارایی ها و بدهی ها چه باید باشد تا میانگین بازده ها و هزینه های مرتبط به منظوردستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ در این تحقیق ابتدا ساختار سیستم مالی و روابط میان متغیرهای اقلام ترازنامه ی بانک صادرات به منظور شناسایی روابط حاکم بر اقلام ترازنامه شناسایی می شود وسپس با توجه به اهداف، محدودیت هاو الزامات حاکم محدودیت های مدل تعریف می گردد. با توجه به مقدار واقعی و یا میزان بودجه انواع سپرده ها و حقوق صاحبان سهام به عنوان ورودی برای مدل، با کمک مدل مورداستفاده یعنی برنامه ریزی آرمانی میزان بهینه ی تخصیص ورودی ها بین اقلام مختلف دارایی هابررسی و تحلیل می گردد و میزان بازده ی حاصل از تخصیص دارایی های مدل و نتایج بازده ی حاصل از همان مقدار بدهی ها و حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ اجرایی، تحقیق شامل مروری بر ادبیات موضوعی تحقیق و نیز مدل های کمی مرتبط،تعریف مساله، انتخاب مدل مورد نظر، مدل سازی و حل مدل می گردد. این تحقیق از دو روشahp برای اولویت بندی و تعیین درجه ی اهمیت اهداف، و مدل برنامه ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و اولویت ها و غیره در ترازنامه ی بانک صادرات بهره می گیرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی بهینه ی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

در پژوهش حاضر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A‌H‌P) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (F‌A‌H‌P) با هدف کمینه ساختن هزینه و بیشینه‌سازی ۳ حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه شاخص قابلیت اطمینان، شامل: شاخص انعطاف‌پذیری ($I_n$)، مجموع هدهای مازاد گره‌یی ($I_t$) و کمینه‌ی هد مازاد در گره‌ها ($I_m$)، روش جدیدی برای انتخاب طراحی بهینه با مقایسه‌ی الگوریتم‌های مختلف بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب پیشنهاد شده است. الگوریتم‌های مذ.

رتبه بندی بانک های خصوصی ایران براساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه‌های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، س.

مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها در بانک ها با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی (gp) و روش تحلیل سلسله مراتبی (ahp) (مطالعه موردی : بانک کارآفرین)

مدیریت دارایی و بدهی بانک به عنوان برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها مدل برنامه ریزی آرمانی می باشد. سوال اصلی این است که.

مدیریت بهینه دارایی‌ها در بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی آرمانی: مورد خاص بانک A (طی سالهای 85-87)

هدف اصلی این مقاله کاربرد تکنیک‌های کمی در مدیریت دارایی‌های بانک A جهت تخصیص بهینه منابع موجود به مصارف است. در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی با توجه به اهداف، محدودیت‌های ساختاری وآرمانی و الزامات قانونی ومدنظر قرار دادن افزایش حقوق صاحبان سهام لحاظ شده است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی آرمانها تعریف ، اولویت بندی و درجه اهمیت آنها مشخص گردید، سپس با استفاده از برنامه.

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از مدل سازی آرمانی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ـ رویکرد ارزش افزوده اقتصادی

تصمیمات منطقی سرمایه­گذاری، نیازمند توجه به معیارها و عوامل مختلف به­طور همزمان است. برای رسیدن به این مقصود، می­توان از برنامه­ریزی آرمانی حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه که در علم مدیریت به دلیل انعطاف­پذیری در بررسی مشکلات تصمیم­گیری با چندین هدف متناقض و اطلاعات مبهم به­طور گسترده استفاده می­شود، بهره جست. در این پژوهش، تفاوت انتخاب سهام و نتایج آن در مدل­های مارکویتز و برنامه­ریزی آرمانی نشان داده شده است. معیارهای حداقل.

مکان یابی بهینه ی جهات توسعه ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)

امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه­ریزان­شهری، تصمیم­گیری در مورد مکان­های مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می­باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت­یابی توسعه­ی فیزیکی شهر، محقق خواهد شد.­ در این راستا، پژوهش حاضر نیز که از نوع توسعه­ای-کاربردی می­باشد، با هدف تعیین مکان­های مناسب جهت گسترش آینده­ ی شهر سرخنکلاته در استان گلستان.

منظور از گزارشات مالی در حسابداری هشت/فروردین

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

*منظور از گزارشات مالی : گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد . بنابراین یکی از مهمترین وظایف حسابداران تهیه و ارائه گزارشات مالی است و تمام عملیاتهای مالی که دریک دوره مالی اتفاق می افتد در اسناد حسابداری و سپس در دفاتر قانونی نگهداری و ثبت می شوند.

کلیه اطلاعاتی که در دفاتر قانونی ثبت میشوند در قالب گزارشات مالی توسط حسابداریا گروه حسابداری کرج تهیه و طبقه بندی می شوند. گزارشات مالی باید به گونه ای باشد که افراد غیر حسابدار که با حسابداری به صورت کلی و مقدماتی آشنا می باشند بتوانند وضعیت عملکرد مالی موسسات یا شرکت مورد نظر ارزیابی کنند.

*گزارشات مالی یا صورتهای مالی به 4 دسته تقسیم می شوند که شامل :

1- ترازنامه

2- صورتحساب سود و زیان

3- صورت گردش وجه نقد

4- صورت سود و زیان جامع

1 / ترازنامه : ترازنامه به گزارشی است که وضعیت دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق مالکان یک شرکت (حقوق صاحبان سهام ) را در یک تاریخ معین نشان می دهند. ترازنامه به گونه ای است که میزان دارتیی های یک شرکت همواره برابر با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن است.

از ترازنامه به عنوان صورت وصهیت مالی نیز نام برده می شود. ترازنامه در اصل به شما میگوید یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهی آن است. وتفاوت بین دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را مشخص میکند .

ترازنامه تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورتهای مالی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

*عناصر اصلی و سه گانه ترازنامه عبارت اند:

1- دارایی ها که سمت راست ترازنامه

2- بدهی ها که در سمت چپ ترازنامه

3- حقوق صاحبان سرمایه (سهام) هم در سمت چپ ترازنامه قرار میگیرند.

2/ صورت سود وزیان : یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب سهام یک شرکت میزان سودآوری آن شرکت است که طبیعتا هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت آن شرکت در بورس ،بیشتر باشد می تواند یکی از نشانه های ارزنده بودن سهم باشد . اما چگونگی مطلع شدن از میزان سودآوری یک شرکت صورت سود وزیان به خوبی بیانگر میزان سود یا زیان در پایان سال مالی است. شرکت ها موظف اند در پایان سال مالی صورت سود و زیان خود را منتشر و از این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع هند و در صورت سود وزیان مواردی مثل :میزان فروش شرکت ها ،میزان هزینه های آن و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است.

این روش صورت مالی به طور خلاصه شامل :

1- درآمد ها: شامل در آمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی و.

2- هزینه ها : شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته ،سایر هزینه های عملیاتی،سایر هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی

3- سود (زیان) : شامل سود نا خالص ،سود عملیاتی،سود ویژه و سود هر سهم

3/ صورت جریان وجه نقد : گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال به وسیله ی صورت جریان وجه نقد اندازه گیری می شود. خصوصیات مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقا تعیین می کنند و صورت گردش وجوه نقد بر اساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می شوند و گردش پول نقد همانند خون حیات بخشی است که شریان شرکت جریان دارد که یک شرکت بدون پول نقد نمی تواند ادامه حیات دهد . بستانکاران به دقت جریان نقدی شرکت را بررسی می کنند زیرا آنان نگران پرداختهای شرکت هستند. به عبارت دیگر با بررسی این صورت مالی،جریانهای نقدی بالقوه آتی شرکت، میزان قدرت پرداخت دیون،قدرت نقدینگی،انعطاف پذیری مالی و کیفیت درآمد شرکت قابل ارزیابی است.

4/ صورت سود و زیان جامع :هدف از تهیه ی صورت سود وزیان جامع ارائه کلیه ی درآمد ها و هزینه ها ی شناسایی شده طی یک دوره ی مالی می باشند تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمد ها و هزینه های عملیاتی است . درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود . که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی آگاهی از کلیه ی جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد.

لازم است کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحضه قرار گیرد. تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان صورت سود و زیان جامع لازم است تا میزان افزایش و کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود . از آنجایی که صورت سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده اعم از بحقق یافته و تحقق نیافته است . سود یا حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد که این بدان معنا است که صورت سود و زیان دوره یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع را به تفصیل نشان می دهد و سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.

-- طبق استاندارد 6 صورت سود و زیان شامل : 1- سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان 2- سایر درآمدها و هزینه ها ی شناسایی شده به تفکیک 3- تعدیلات سنواتی .

* عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی :صورتها و گزارشات مالی از عناصر خاصی تشکیل شده اند که بدون این عناصر صورتهای مالی وجود خارجی ندارند .عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی شامل:

1- دارایی ها

2- دارایی های ثابت

3- دارایی های نامشهود

4- دارایی های جاری

5- بدهی ها

6- حقوق صاحبان سرمایه

7- درآمد

8- آورده صاحبان سرمایه

9- ستانده صاحبان سرمایه

* تامین دارایی شرکتها : دارایی های شرکت از طریق ایجاد بدهی و وام یا از طریق آورده سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی تامین می شوند. آن بخش از دارایی ها که توسط سهامداران شرکت تامین مالی شده اند در قالب حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شوند که هر گونه تغییرات در یک سمت ترازنامه منجر به تغییر دیگری در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام می شود که در نهایت حاصل جمع هر دو طرف باید با یکدیگر مساوی باشند.

- دارایی ها در ترازنامه به 2 دسته ی دارایی های جاری و دارایی های ثابت تقسیم می شوند .

1/ دارایی های جاری : آن دسته از دارایی ها که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند مثل : موجودی نقد، سپرده بانکی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، حسابها و اسناد دریافتنی ، موجودی کالا و مواد و.

2/ دارایی های ثابت : هم بر خلاف دارایی های جاری فاقد نقد شوندگی بوده و شرکت نیز تصمیمی بر نقد کردن آنها در کوتاه مدت ندارد. مثل: ماشین آلات تولیدی ، زمین ، ساختمان ها ، اموال ، وسایط نقلیه ، سرمایه گاری های بلند مدت و. و مشخصه ی اصلی دارایی های ثابت به استثنای زمین ،استهلاک آنهاست و همه ساله بخشی از ارزش آنها به هزینه ی استهلاک انتقال می یابد که در اثر استهلاک ارزش دفتری این اقلام همه ساله کاهش می یابد .

-انواع بدهی ها : بدهی ها نیز مثل دارایی ها به 2 دسته ی بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری (بلند مدت) تقسیم می شوند .

1/ بدهی های جاری : در گروه بدهی های جاری آن دسته از اقلامی که دارای سررسید کمتر از یک دوره ی مالی هستند قرار می گیرند مانند حسابها و اسناد پرداختنی ، پیش دریافتها ، ذخیره مالیات و .

2/ بدهی هایی غیر جاری : در گروه بهی های غیر جاری کلیه ی بدهی های بلند مدت شرکت که انتظار نمی رود در طی یک دوره مالی سر رسید شوند. دسته بندی می شوند مثل ذخیره ی مزایای پایان خدمت کارکنان ، تسهیلات بلند مدت و . اما حقوق صاحبان سهام که که شامل : سرمایه ، اندوخته قانونی ، سایر اندوخته ها ، سود و زیان انباشته و . است .

شرکتها موظف اند در پایان سال مالی سود و زیان خود را توسط گروه حسابداری در کرج منتشر واز این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند .

* اطلاعات پیوست صورتهای مالی شامل : ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیل گران را پوشش می دهند. اما جزئیات دقیق تر عملکرد مالی شرکت را می توان از سایر بخش های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش های مالی شامل مواردی نظیر یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی گزارش تحلیلی هیئت مدیره و گزارش حسابرس مس شوند.

حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

انواع دارایی در حسابداری چیست

انواع دارایی در حسابداری چیست | تعریف دارایی و بدهی | ثبت انواع دارایی در حسابداری

در این مقاله اطلاعات جامعی درباره انواع دارایی در حسابداری ارائه شده است و شما در انتهای این مقاله اطلاعات کافی در مودر دارایی ثابت ، دارایی جاری ، داریی مشهود ، استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر و انواع دارایی در ترازنامه و مفاهیمی در این حوزه بدست خواهید آورد. اگر برای انجام امور مالی و حسابداری به دنبال مرکزی معتبر هستید میتوانید از خدمات تخصصی حسابداری و مالیاتی شرکت حسابداری آریا تهران بهره مند شوید.

تعریف دارایی

در ابتدای این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با تعریف دارایی آشنا کنیم تا در انتهای این مقاله بتوانید مفهوم دارایی را متوجه شوید و درک گسترده تری از انواع دارایی پیدا کنید و پاسخ جامعی از دارایی چیست داشته باشید.

بر اساس استاندارد های حسابدارید تعریف دارایی عبار است از:

همه اموال و منابع اقتصادی که در معاملات اقتصادی کسب میشوند و یا به بیان ساده تر در عملیات اقتصادی و مالی یک سری منابع اقتصادی به مالکیت واحد تجاری در میاید که بر حسب فاکتور پول مورد سنجش قرار میگیرند و به آن دارایی گفته میشود.

برای مثال میتوان از پول نقد، موجودی کالا، زمین ، ساختمان، ماشین الات، اسبغاب و اثاثیه اداری و اوراق بهادار نمونه هایی از دارایی در حسابداری هستند.

دارایی به انگلیسی Asset میباشد و در واقع منابعی میباشند که دارای ارزش اقتصادی هستند. در ادامه مقاله شما را با انواع دارایی آشنا میکنیم و تعریف دارایی و بدهی را به زبان ساده به شما توضیح میدهیم.

انواع دارایی در حسابداری

برای اینکه بدانیم انواع دارایی در حسابداری چیست ابتدا لازم است با تعریف دارایی آشنا شویم.

دارایی یا Asset به منابعی اطلاق می شود که دارای ارزش اقتصادی هستند و شرکت یا افراد از آنها منفعت می برند و در آینده می توانند ایجاد درآمد کنند.

دارایی ها در ترازنامه به ثبت می رسند و ستون سمت راست ترازنامه مربوط به دارایی های شرکت و سمت چپ مختص بدهی ها است.

انواع دارایی در حسابداری

معرفی انواع دارایی در حسابداری

ویژگی دارایی ها در حسابداری

دارایی ها دارای سه ویژگی هستند که به تفکیک به توضیح هر کدام می پردازیم.

منبع، طبق تعریف دارایی، دارایی ها منابعی هستند که در آینده برای شرکت منفعت اقتصادی دارند.

ارزش اقتصادی، دارایی ها ارزش اقتصادی دارند، به عبارتی دیگر دارایی ها قابلیت مبادله شدن دارند و میتوانند خرید و فروش شوند.

مالکیت، دارایی ها مالکیت دارند بدین معنا که می توانند به وجه نقد یا و یا معادل های آن تبدیل شوند.

طبقه بندی انواع دارایی

اکنون می خواهیم انواع دارایی از منظر حسابداری را بررسی کنیم تا انواع دارایی در حسابداری را بشناسید. دارایی ها به طور کلی به سه روش طبقه بندی می شوند :

طبقه بندی براساس سهولت تبدیل آنها به پول

طبقه بندی براساس وجود فیزیکی و ملموس آنها

طبقه بندی براساس روش استفاده یا به عبارتی هدف از فعالیت تجاری آنها

انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

دارایی ها بر مبنای وجود فیزیکی به دو دسته ی مشهود (ملموس) و غیر مشهود تقسیم بندی می شوند. در این قسمت انواع دارایی ها را بر مبنای فیزکی طبقه بندی کرده ایم تا به راحتی با ویژگی های خاص هرکدام آشنا شوید.

انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

معرفی انواع دارایی در حسابداری بر مبنای وجود فیزیکی

دارایی مشهود یا Tangible Asset

همانطور که از نام دارایی های مشهود برمی آید دارایی های مشهود دارایی هایی هستند به صورت فیزیکی قابل دیدن یا لمس کردن هستند.

دارایی های مشهود به دو دسته ی جاری و ثابت تقسیم بندی می شوند.

دارایی های ثابت مشهود مانند زمین، ساختمان ها، ماشین آلات و… که به اسم اموال نیز معرفی می شوند. این دارایی ها اغلب تضمین کننده ی بقا و قدرت شرکت را دارند.

بنابراین حفاظت از آنها یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف بخش حسابداری یک شرکت است.

دارایی جاری مشهود به اقلامی مانند لیست کالاهای موجود اطلاق می شود. همچنین دارایی های ثابت مشهود خود دارای سه نوع هستند که به توضیح و توصیف هر یک می پردازیم.

دارایی استهلاک پذیر

دارایی های استهلاک پذیر دسته ای از دارایی های مشهود هستند که در طی زمان، پس از طی کردن عمر مفید خود دچار استهلاک می شوند و عمر مفید اقتصادی شان به پایان می رسد.

دارایی استهلاک ناپذیر

دارایی های استهلاک ناپذیر دسته ای از دارایی های مشهود هستند که با گذر زمان دچار استهلاک نمی شوند و در اصطلاح دارای عمر نامحدود هستند. مانند زمین

دارایی نقصان پذیر

دارایی های نقصان پذیر دسته ای از Tangible Asset هستند که قابل استخراج هستند و بر اثر استخراج تهی می شوند.

این دارایی ها پس از استخراج تبدیل به به موجودی مواد یا کالا می شوند. مانند معادن، جنگل ها و… . این دسته از دارایی های مشهود در ترازنامه با نام معادن و ذخایر قید می شوند.

طبق این دسته بندی به اهمیت طول عمر مفید اقتصادی، استفاده در روال عادی عملیات و منابع آتی قابل اندازه گیری در دارایی های ثابت مشهود پی می بریم.

دارایی نامشهود یا Intangible Asset

دارایی های نامشهود دارای ماهیت فیزیکی نیستند و قابل لمس نمی باشند.

دارایی های نامشهود در طبقه بندی دارایی های ثابت قرار می گیرند و اگرچه قابل دیدن نیستند اما سود آتی شرکت را تضمین می کنند.

از مثال های دارایی نامشهود می توان به حق ثبت اختراع، حق چاپ ، سرقفلی، برند و نام تجاری و حق رای و روش منحصر به فرد یک شرکت اشاره کرد.

این دارایی ها می توانند در بازه ی زمانی محدود یا به طور نامحدود در اختیار یک شرکت باشند.

اما چیزی که مبرهن است، آنها راه را برای موفقیت و مطرح بودن شرکت هموار می کنند.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

طبق این دسته بندی دارایی ها بر اساس عملیات های تجاری به دو دسته ی دارایی های عملیاتی و دارایی های غیر عملی تقسیم می شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا با نوع های مختلف داریی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی بیشتر آشنا شوید.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

معرفی انواع دارایی در حسابداری بر اساس نوع کاربرد دارایی

دارایی عملیاتی

دارایی های عملیاتی در معاملات روزانه قابل استفاده هستند. در حقیقت دسته ای از دارایی ها که یک شرکت برای تولید محصولات خود و همچنین ارائه خدمات از آنها بهره می برد، دارایی های عملیاتی هستند.

به طور مثال وجه نقد، موجودی انبار و کارخانه، مانده ی حساب های بانکی، تجهیزات و… شامل این دسته از دارایی ها می شوند.

دارایی غیر عملی

پیش تر اشاره کردیم که دارایی های عملیاتی دارایی هایی هستند که در معاملات روزانه استفاده می شوند.

اما دارایی های غیر عملی در معاملات تجاری روزانه جایی ندارند و نقش حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه خود را در برطرف سازی نیازهای آینده ایفا می کنند.

به طور مثال املاک و مستغلاتی که برای ارزش آنها توسط شرکت خریداری شده اند نمونه ای از دارایی های غیر عملی هستند.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت همگرایی و نقدشوندگی به دو دسته ی جاری و ثابت تقسیم بندی می شوند که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

تعریف انواع دارایی در حسابداری بر اساس قابلیت تبدیل یا همگرایی

انواع دارایی ثابت

دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که به آسانی تبدیل به وجه نقد نمی شوند، و برای خرید و فروش آنها باید مراحل و مدت زمانی را طی کرد.

دارایی های ثابت با نام های دیگر مانند دارایی غیرجاری، بلند مدت و دارایی های سخت نیز یاد می شوند.

ارزش دارایی های ثابت به مرور کم شده و به جز زمین، دچار استهلاک می شود.

لیست دارایی ثابت

در دارایی های مشهود به دارایی های ثابت نیز اشاره کردیم و آنها را از نظر استهلاک پذیر بودن، استهلاک ناپذیری و نقصان پذیری مورد بررسی قرار دادیم؛ اکنون از دیدگاه دارایی های ثابت به بررسی آنها می پردازیم.

زمین تنها دارایی استهلاک ناپذیر است.

ساختمان می تواند، انبار، شرکت و یا محل سکونت باشد. از این دارایی برای پوششی جهت نگهداری از ماشین آلات، تجهیزات، محصولات، انجام خدمات و… استفاده می شود. بنابراین تمام فعالیت های شرکت به نوعی وابسته به ساختمان هستند.

ماشین آلات، دستگاه ها یا ابزاری هستند که با نیروی محرکه ی خود به تنهایی یا توسط محرک های دیگر در فعالیت اصلی و خط تولید شرکت دخالت دارند.

این دارایی استفاده ی خدماتی دارد، به طوریکه برای راه اندازی یا تعمیر سایر لوازم و دارایی ها بهره برداری می شوند.

این دارایی از دسته دارایی های غیر مشهود است که به شرکت حق خرید و فروش و استفاده از یک اختراع در مدت زمان معین را می دهد.

علائم تجاری یا برند ها از دارایی های غیر مشهود هستند که نشانه ی یک محصول هستند و می توانند بارِ کیفی داشته باشند.

علائم تجاری یا برند ها از دارایی های غیر مشهود هستند که نشانه ی یک محصول هستند و می توانند بارِ کیفی داشته باشند.

نحوه ثبت انواع دارایی در حسابداری

نحوه ثبت انواع دارایی در حسابداری دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه به ثبت می رسند.

دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها در سمت چپ آن به ثبت می رسند. همچنین برای منظم شدن و دسترسی راحت تر معمولا بخش دارایی خود به طبقه بندی حساب ها مانند حساب های دریافتی، سود حفظ شده و… تفکیک می شود.

همچنین همانطور که میدانید دارایی خود به سه دسته تقسیم می شود و هر کدام از دسته ها شامل دو نوع هستند.

به طور مثال دسته ی وجود فیزیکی به مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود.

حال اگر یک شرکت دارایی های غیر مشهود ندارد نیازی به ذکر آنها در ترازنامه ی مالی نیست.

در کنار ترازنامه، شرکت ها صورت حساب های سود و زیان نیز دارند که توضیح آنها در این مقال نمی گنجد.

انواع دارایی در ترازنامه

دارایی های ثابت مشهود در ترازنامه با سر فصل های دارایی های سرمایه ای، دارایی های بلند مدت، دارایی های ثابت یا اموال، ماشین آلات و تجهیزات، عنوان می شوند.

انواع دارایی در ترازنامه

معرفی انواع دارایی در ترازنامه

انواع دارایی جاری

دارایی های ثابت دارایی هایی هستند که می توانند به آسانی تبدیل به وجه نقد شوند. این نوع از دارایی ها به نام دارایی های نقدی نیز یاد می شوند و نسبت به دارایی های ثابت از طول عمر کوتاه تری برخوردار هستند.

لیست دارایی جاری یا Current Asset

در این قسمت به لیست دارایی های جاری اشاره می کنیم:

وجه نقد اسکناس هایی است که یک شرکت در اختیار دارد و توسط آن می تواند نیازهای اساسی خود را تامین و کالا و خدمات خود را عرضه کند.

شبه نقد جایگزین وجه نقد است و به سپرده های غیردیداری و مدت دار اطلاق می شود

این دسته از سپرده ها توسط شرکت برای بهره برداری از سود سپرده ایجاد می شود.

موادی که در انبار شرکت تحت عنوان مواد اولیه، مواد نیمه آماده یا محصول آماده در مدت زمان مشخص نگهداری می شوند.

به اسنادی که مالک آن می تواند آن را خرید و فروش کند، اطلاق می شود.

بدهی هایی که شرکت های دیگر به شرکت دارند، از جمله دارایی های جاری است.

از دیگر دارایی های جاری می توان به طور مختصر به درآمد های حساب شده، قبض های دریافتی، هزینه های پیش پرداخت شده و… نیز اشاره کرد.

اهمیت طبقه بندی دارایی ها

اکنون که طبقه بندی دارایی ها را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم، اهمیت دسته بندی آنها مشخص می شود.

یک طبقه بندی درست نه تنها به نظم شرکت کمک می کند بلکه باعث پیشرفت آن نیز شده و فرصت های تازه ای برای آن ایجاد می کند.

دانستن دارایی های مشهود و نامشهود در یک کسب و کار پر ریسک به ارزیابی مقدار ریسک و توانایی پرداخت آن کمک می کند.

برای دانستن سهم درآمدهای هر دارایی و تعیین درصد سود و درآمد یک شرکت باید با دارایی های عملیاتی و غیرعملی و انواع آن به خوبی آشنا باشیم.

و در نهایت تشخیص و تمییز دارایی های جاری و ثابت از یکدیگر نقش موثری در درک سرمایه در گردش خالص شرکت دارد.

تفاوت دارایی ودارایی خالص

کل دارایی ها از جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام به دست می آید. در حالیکه دارایی خالص به طور کلی با حقوق صاحبان سهام تقریبا یکسان و برابر است؛ و مقدار آن از تفاوت کل بدهی ها از کل دارایی به دست می آید.

کل دارایی = کل بدهی + حقوق صاحبان سهام

دارایی خالص = کل دارایی – کل بدهی

مفهوم دارایی در حقوق

در حقوق، تعریف دارایی با اموال متفاوت است و مفهوم دارایی در حقوق گسترده تر از اموال می باشد.

در نتیجه دارایی جز مثبت اموالی که متعلق به یک شخص یا شرکت است و جز منفی که شامل بدهی ها می شود را پوشش می دهد.

تعریف دارایی و بدهی

اکنون می خواهیم دارایی ها و بدهی ها را بیشتر بشناسیم. پیش از این با تعریف دارایی و انواع دارایی به طور کامل آشنا شدیم و آنها را شرح دادیم و می دانیم که دارایی در حسابداری چیست.

بدهی ها در کنار سرمایه مجموع دارایی یک شرکت را تشکیل می دهد. اما تعریف بدهی چیست؟

بدهی به طور کلی بدهی کلیه مبالغی است که شرکت متعهد شده است در یک مدت زمان مشخص آنها را بازپرداخت کند.

تعریف دارایی و بدهی

دارایی و بدهی چیست

انواع بدهی

بدهی ها به دو دسته ی جاری یا کوتاه مدت و غیرجاری یا بلند مدت تقسیم می شوند.

بدهی های غیرجاری یا بلند مدت

بدهی های بلند مدت به آن دسته از بدهی ها اطلاق می شود که مهلت و فرآیند پرداخت آن از یک دوره ی مالی طولانی تر است. مانند اسناد یا وام های پرداختنی بلند مدت، کمک های بلاعوض دولت به شکل دارایی بلندمدت

بدهی های جاری یا کوتاه مدت

بدهی های کوتاه مدت بدهی هایی هستند که شرکت موظف به پرداخت آنها در یک سال مالی است.

بدهی های جاری یا کوتاه مدت

بدهی های کوتاه مدت بدهی هایی هستند که شرکت موظف به پرداخت آنها در یک سال مالی است.

انواع بدهی های جاری در حسابداری

که بدهی شرکت به دیگران هستند

به چک و سفته هایی که شرکت به دیگران داده است، اطلاق می شود.

وجهی که در ازای ارائه ی کالا یا خدمات شرکت از دیگران دریافت شده است

این حساب شامل تمام واریزها و برداشت ها توسط شرکا است.

شرکت ها مبلغ بعضی از بدهی های خود را مانند مزایای پایان خدمت یا مالیات بر درآمد را برآورد می کنند که در دسته ی بدهی های جاری قرار می گیرد.

سوالات متداول

همه اموال و منابع اقتصادی که در معاملات اقتصادی کسب میشوند و یا به بیان ساده تر در عملیات اقتصادی و مالی یک سری منابع اقتصادی به مالکیت واحد تجاری در میاید که بر حسب فاکتور پول مورد سنجش قرار میگیرند و به آن دارایی گفته میشود.

در این مقاله انواع دارایی ها را به تفکیک توضیح داده ایم به طور مثال برای انواع دارایی ها میتوان به دارایی های مشهود، نامشهود، استهلاک پذیر و استهلاک ناپذیر و دارایی ثابت و غیره اشاره کرد

آشنایی با صورت سود و زیان (P&L) و انواع آن

عبارت سود و زیان (P&L) به صورت ‌های مالی اطلاق می ‌شود که درآمدها و هزینه ‌های متحمل شده در یک دوره مشخص، معمولاً یک چهارم یا یک سال مالی را خلاصه می ‌کند. این سوابق اطلاعاتی در مورد توانایی یا عدم توانایی یک شرکت در ایجاد سود از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه ها یا هر دو ارائه می دهند. این اظهارات اغلب به صورت نقدی یا تعهدی ارائه می شود.

صورت حساب P&L

نحوه عملکرد صورتهای سود و زیان (P&L)

صورت حساب P&L یکی از سه صورت مالی است که هر شرکت سهامی عام به صورت فصلی و سالانه به همراه ترازنامه و صورت جریان نقدی منتشر می کند. اغلب این نوع، رایج ترین صورت مالی در یک طرح کسب ‌و کار است، زیرا نشان می ‌دهد چقدر سود یا زیان توسط یک کسب ‌و کار ایجاد شده است.

P&L بصورت زیر نیز گفته می شود:

  • صورت سود و زیان
  • بیانیه عملیات
  • بیانیه نتایج مالی یا درآمد
  • بیانیه درآمد
  • صورت هزینه
  • صورت حساب درآمد

P&L یا صورت سود و زیان، مانند صورت جریان نقدی، تغییرات حساب ها را در یک دوره زمانی معین نشان می دهد. از سوی دیگر، ترازنامه مانند یک عکس فوری است که نشان می دهد شرکت در یک لحظه دارای چه چیزی است و چه بدهی دارد. مقایسه صورت سود و زیان با صورت جریان نقدی بسیار مهم است، زیرا، تحت روش حسابداری تعهدی، یک شرکت می تواند درآمدها و هزینه ها را قبل از تغییر وجه نقد ثبت کند.

این سند از یک فرم کلی پیروی می کند که با یک ورودی برای درآمد شروع می شود که به عنوان خط برتر شناخته می شود و هزینه های انجام تجارت از جمله هزینه کالاهای فروخته شده، هزینه های عملیاتی، هزینه های مالیاتی و هزینه های بهره را کم می کند. این تفاوت که به عنوان خط پایین شناخته می شود، درآمد خالص است که به عنوان سود یا درآمد نیز شناخته می شود.

صورت سود و زیان

ملاحظات خاص

مقایسه صورت سود و زیان دوره های مختلف حسابداری بسیار مهم است. دلیل این امر این است که هرگونه تغییر در درآمدها، هزینه های عملیاتی، مخارج تحقیق و توسعه (R&D) و سود خالص در طول زمان معنادار تر از خود اعداد است. به عنوان مثال، درآمد یک شرکت ممکن است به طور ثابت رشد کند، اما هزینه های آن ممکن است با سرعت بسیار بیشتری رشد کند.

درآمدها و هزینه های سازمان های غیر انتفاعی عموماً در یک گزارش مالی به نام صورت فعالیت ها پیگیری می شود. به این ترتیب، این گزارش گاهی اوقات صورت فعالیت های مالی یا بیانیه حمایت نامیده می شود.

انواع صورت های سود و زیان

انواع صورت های سود و زیان (P&L)

همانطور که در بالا ذکر شد، بیانیه P&L ممکن است به یکی از دو روش تهیه شود. اینها روش نقدی و روش تعهدی است:

روش نقدی

روش نقدی که روش حسابداری نقدی نیز نامیده می شود، تنها زمانی استفاده می شود که وجه نقد وارد و خارج از تجارت شود. این یک روش بسیار ساده است که فقط پول نقد دریافتی یا پرداختی را محاسبه می کند. یک کسب و کار معاملات را به عنوان درآمد هر زمان که پول نقد دریافت می کند و به عنوان بدهی هر زمان که پول نقد برای پرداخت هر صورت حساب یا بدهی استفاده می شود، ثبت می کند. این روش معمولا توسط شرکت های کوچکتر و همچنین افرادی که می خواهند امور مالی شخصی خود را مدیریت کنند استفاده می شود.

روش تعهدی

روش حسابداری تعهدی درآمد را همانطور که به دست می آید ثبت می کند. این بدان معنی است که شرکتی که از روش تعهدی استفاده می کند، پولی را که انتظار دارد در آینده دریافت کند، حساب می کند. به عنوان مثال، شرکتی که محصول یا خدماتی را به مشتری خود ارائه می دهد، درآمد را در صورت حساب سود و زیان خود ثبت می کند، حتی اگر هنوز مبلغی را دریافت نکرده باشد. به همین ترتیب، حتی زمانی که شرکت هنوز هیچ هزینه ای نداشته است، بدهی ها به حساب می آید.

مثالی از صورت سود و زیان (P&L)

در زیر صورت ‌حساب درآمد یا سود و زیان برای سال ‌های 2020 و 2021 برای شرکت فرضی Butterfly Industries آمده است. همه ارقام به میلیون دلار هستند به جز داده های هر سهم:

می توانید از صورت سود و زیان برای محاسبه چندین معیار از جمله حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص و نسبت عملیاتی استفاده کنید. همراه با ترازنامه و صورت جریان نقدی، صورت سود و زیان یک نگاه عمیق به عملکرد مالی یک شرکت ارائه می دهد.

جدول سود و زیان

صورت های مالی

چرا صورت سود و زیان مهم است؟

صورت حساب سود و زیان یکی از سه نوع صورت های مالی است که توسط شرکت ها تهیه می شود. دو مورد دیگر ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد هستند. هدف از بیانیه P&L نشان دادن درآمدها و هزینه های یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص، معمولاً در طول یک سال مالی است.

سرمایه گذاران و تحلیلگران می توانند از این اطلاعات برای ارزیابی سودآوری شرکت استفاده کنند و اغلب این اطلاعات را با بینش دو صورت مالی دیگر ترکیب می کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است بازده یک شرکت (ROE) را با مقایسه درآمد خالص آن (همانطور که در P&L نشان داده شده است) با سطح حقوق صاحبان سهام خود (همانطور که در ترازنامه نشان داده شده است) محاسبه کند.

ترازنامه

تفاوت بین صورت حساب P&L و ترازنامه چیست؟

سود و زیان یک شرکت درآمد، مخارج و سودآوری آن را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. از سوی دیگر، ترازنامه تصویری از دارایی ‌ها و بدهی ‌های آن را تا یک تاریخ معین ارائه می ‌کند. ترازنامه معمولاً در آخرین روز سال مالی شرکت ارائه می شود. سرمایه گذاران از ترازنامه برای درک قدرت مالی شرکت استفاده می کنند و مقدار و کیفیت دارایی های حقوق صاحبان سهام در انواع ترازنامه آن را با بدهی های آن مقایسه می کنند.

صورت حساب سود و زیان

آیا همه شرکت ها ملزم به تهیه صورت حساب P&L هستند؟

شرکت‌ های سهامی عام ملزم به تهیه صورت ‌های P&L هستند و باید صورت ‌های مالی خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ارسال کنند تا بتوانند توسط سرمایه‌ گذاران، تحلیلگران و تنظیم‌ کنندگان بررسی شوند. شرکت ها هنگام تهیه این صورت ها باید از مجموعه ای از قوانین و دستورالعمل ها که به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) شناخته می شوند، پیروی کنند.

از سوی دیگر، شرکت های خصوصی لزوماً ملزم به رعایت GAAP نیستند. با این حال، برخی از شرکت های کوچکتر ممکن است حتی صورت های مالی رسمی را تهیه نکنند.

صورت سود و زیان P&L

چکیده

صورت سود و زیان (P&L) یا صورت عملیات، یک گزارش مالی است که خلاصه ای از درآمدها، هزینه ها، و سود/زیان یک شرکت را در یک دوره زمانی معین ارائه می کند. بیانیه P&L توانایی یک شرکت برای تولید فروش، مدیریت هزینه ها و ایجاد سود را نشان می دهد. بر اساس اصول حسابداری که شامل شناسایی درآمد، تطبیق و اقلام تعهدی است تهیه شده است که آن را از صورت جریان نقدی متفاوت می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.