معرفی و افتتاح حساب


بانک صادرات - حساب جاري سپهر

حساب جاري سپهر به منظور ارايه خدمات بانکي از طريق صدور چک و استفاده از کارت به مشتريان «در سراسر کشور» ايجاد شده است. از آنجا که صورتحساب و نمونه امضاي مشتريان در کليه شعب سپهری توسط شبکه ماهواره اي از کامپيوتر مرکزي بانک به صورت آني قابل دسترسي است، لذا مشتريان مي توانند از خدمات اين حساب در کليه شعب سپهری بهره مند شوند.

دارنده حساب جاري سپهر می تواند علاوه بر دسته چک از کارت سپهر که به حساب جاری قابلیت لینک شدن دارد ، بهرمند و در طول شبانه روز از خدمات دستگاههای خود پرداز نیز استفاده نماید.

مزایای حساب جاری سپهر بانک صادرات ایران
• وصول فوري وجه چک جاري سپهر از هر شعب سپهری بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب.
• امکان واگذاري چک به حساب يک سپهري در تمامي شعب سپهري بانک صادرات .
• واريز لحظه اي به حساب و دريافت آني از حساب .
• انتقال لحظه اي از حساب جاري سپهر به ساير حسابهاي ديگر سپهر از هر نقطه به هر نقطه ديگر کشور.
• صدور دسته چک وکارت بصورت همزمان جهت يک حساب سپهري.
• اطلاع فوري از مانده حساب و دريافت صورتحساب از طريق اينترنت،SMS، تلفنبانک و دستگاههاي خودپرداز

همچنين سازمانها مي توانند با هماهنگي نزديکترين شعبه سپهر، حقوق کارکنان خود را به صورت لحظه اي در کليه شعب تحت پوشش سپهر در سراسر کشور در اختيارشان قرار دهند.
• انتقال وجه از يک حساب سپهري به حساب يا حسابهاي سپهري ديگر متصل به کارت به صورت آني، از طريق دستگاههاي خودپرداز بدون نياز به انجام تشريفات خاص و حضور شخص يا اشخاص ثالث، حتي در ساعات غير اداري.
• ارائه خدمات به حساب جاري سپهر در شعبي که هنوز تحت پوشش سپهر قرار نگرفته اند نيز ميسر است، اما نحوه اين خدمات مانند خدمات حسابهاي جاري قبلي بانک مي‌باشد.

شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاری سپهر بانک صادرات ایران
بانك صادرات ايران براساس در خواست اشخاص حقيقي و حقوقي و با رعايت شرايط زير اقدام به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بنام آنان مي نمايد .
• اشخاص حقيقي ايراني
• اشخاص حقيقي خارجي
• حساب جاري مشترك
• اشخاص حقوقي خارجي

اشخاص حقيقي ايراني
اشخاص حقيقي ايراني متقاضي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بايد شرايط زير را دارا بوده و مدارك مورد نياز را به بانك ارائه نمايند .
1. آدرس محل سکونت يا فعاليت شغلي متقاضي در محدوده شعبه باشد . در غير اينصورت افتتاح حساب منوط به اخذ مجوز از با لاترين مقام ناظر بر شعب درسرپرستيهاي تهران ويا استانها ميباشد .
2. متقاضي داراي 18 سال تمام بوده و براي افتتاح حساب " اهليت" داشته باشد .
تبصره : چنانچه دختري به سن 9 سال تمام قمري و پسري به سن 15 سال تمام قمري رسيده باشد با اخذ حکم رشد از محاکم صالحه و ارائه آن به بانک ، مي تواند راسا" نسبت به انجام هر گونه عمليات بانکي اعم از افتتاح يا برداشت از انواع حسابها و . اقدام نمايد .
3. متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن بوده وبتواند كارتهاي افتتاح حساب را تكميل نمايد .
4. حداقل يكنفر از مشتريان كه در شعبه افتتاح كننده حساب يا ساير شعب بانك صادرات ايران ، داراي حساب جاري ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
o معرف صاحب حساب ضمن امضاء كارت حساب جاري ، صحت هويت و امضاء و نشاني متقاضي افتتاح حساب (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) را تائيد نمايد .
o در صورتيكه معرف در شعبه فاقد هرگونه حساب باشد ,می بايست از معرف احراز هويت كامل بعمل آيد.
o نشاني معرف در كارت افتتاح حساب درج گردد .
o معرف صاحبان حسابهاي جاري نبايد از كاركنان بانك باشد .
5. متقاضي مشمول " ليست سياه " صادر كنندگان چك بلامحل نبوده و از داشتن حساب جاري قرض الحسنه در بانك منع نشده باشد .
6. تائيد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام از بانک مرکزي ج . ا. ا
7. شناسنامه عكس دار و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه
8. متقاضي بايد فرم افتتاح حساب را در حضور متصدي مربوطه تكميل و ضمن مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ، نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد .

اشخاص حقيقي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي مقيم ايران در صورت دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي 2 ، 3 ، 5 معرفی و افتتاح حساب و 8 قسمت ( اشخاص حقيقي ) و ارائه مدارک زير مي توانند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در بانك صادرات ايران نمايند .
• اصل و يك برگ تصويراز كليه صفحات گذرنامه ومطابقت آن با اصل گذر نامه
• اصل و يك برگ تصوير پروانه اقامت در ايران و مطابقت آن با اصل پروانه اقامت
تبصره : افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي آندسته از اتباع حقيقي بيگانه که با رواديد جهانگردي ( توريست) ويا موقت سه ماهه به کشور وارد ميشوند مجاز نميباشد.
• حداقل يكنفر از مشتريان كه نزد شعبه افتتاح كننده حساب و يا ساير شعب بانك صادرات ايران داراي حساب جاري قرض الحسنه ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
تبصره : اشخاص حقيقي خارجي در صورت عدم امكان معرفي توسط يكي از مشتريان بانك و يا فردي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، ميتوانند با معرفي يكي از سازمانهاي دولتي ويا سفارت خانه هاي خارجي كه مهر و امضاء آنها توسط وزارت امور خارجه ايران تائيد شده باشد ، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري نمايند

حساب جاري مشترك
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
فرم تعهد (مخصوص شرکتها)

توجه : به منظور افتتاح حساب جهت سازمانها و شرکتهاي دولتي علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات مربوطه لازم است که صورتجلسه هيات مديره که حاوي درخواست افتتاح حساب و معرفي صاحبان حق امضاي مجاز چکها ، اسناد بانکي ،برداشت از حساب با قيد مدت زمان تفويض اختيار آنان به بانک ارائه ودر زمان تغيير صاحبان امضاي تعهد آور سازمان يا شرکت نيز مصوبه هيات مديره دراين خصوص به اطلاع بانک رسانده شود .

افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بانک صادرات جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري مشترك جهت اشخاص حقيقي براي دونفر يا بيشتر با رعايت كليه شرايط مندرج در بند الف با ارائه مدارک زير و همچنين تکميل فرم افتتاح حساب مجاز مي باشد.
1. ارائه اصل و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه كليه صاحبان حساب
2. ارائه نامه اي كه موارد زير در آن تعيين و مشخص شده باشد و كليه متقاضيان آنرا امضاء وتاييد نموده باشند .
o تعيين نحوه برداشت از حساب
o تعيين قدر السهم هر يک از صاحبان حساب
o تعيين نحوه بستن حساب
3. نظر به اينکه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حسابها عليرغم بلا مانع بودن آن از لحاظ حقوقي به شرط تراضي ، مشکلاتي رابراي بانک ايجاد مي نمايد ؛ بنابراين هرگونه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حساب منوط به افتتاح حساب جديد با رعايت کليه مقررات ميباشد . بديهي است تغييرات دارندگان امضا ءهاي تعهد آور اشخاص حقوقي طبق روزنامه رسمي ارائه شده از قاعده فوق مستثناء بوده ودر اين قبيل مواردصرفا" کارت افتتاح حساب تعويض خواهد شد.

افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بانک صادرات جهت اشخاص حقوقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني با رعايت كليه شرايط مندرج در (اشخاص حقيقي ) و اخذ مدارك زير مجاز ميباشد .
1. يك نسخه تصويريا رونوشت گواهي شده اساسنامه كه درآن افتتاح حساب جاري در بانك تصريح شده باشد.
تبصره : در مورد شركتهاي غير سهامي علاوه بر اساسنامه ، ارائه يك برگ تصوير يا رونوشت گواهي شده شركتنامه كه از طرف اداره ثبت شركتها تائيد شده باشد الزامي است .
2. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر تاسيس و ثبت شركت.
3. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر اعلام آخرين تغييرات در شركت كه در آن موارد زير قيدشده باشد .
- نام و مشخصات اعضاء هيئت مديره فعلي
- نام و مشخصات مديران و دارندگان حق امضاء مجاز شركت
- مدت و حدود اختيارات هيئت مديره
- تعيين نحوه امضاء مديراني كه حق برداشت از حساب را دارا ميباشند
4. يك نسخه روزنامه رسمي در خصوص تغييرات انجام شده در اساسنامه يا ميزان سرمايه و سهم الشركه و يا تعداد سهام سهامداران و يا هرنوع تغييرات ديگر .
5. مديران و بازكنندگان حساب جاري جهت اشخاص حقوقي بايد كتبا" اعلام نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختيار بانك قرار داده اند و ضمن تكميل فرم زير تعهد نمايند كه هر نوع تغيير دراساسنامه يا شركت نامه و يا اعضاء هيئت مديره و همچنين تغيير سمت ، اختيارات و مدت تصدي مديران و دارندگان حق امضاء شركت را بلافاصله باطلاع بانك برسانند .
6. تاييد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام به تفکيک هر يک از دارندگان حق امضا تعهد آور شرکت از بانک مرکزي
7. علاوه بر دارندگان امضاء تعهدآور شرکت بنام شرکت هم بايستي استعلام شود و افتتاح حساب منوط به مسدود الحساب نبودن هر دو شخصيت حقوقي و حقيقي است .

کارت افتتاح حساب جاری سپهر بانک صادرات ایران
بانك صادرات ايران – شعبه … اينجانبان امضاء كنندگان زير ، مديران ودارندگان حق امضاء در شركت ……… و افتتاح كنندگان حساب جاري شماره ……… بنام شركت مذكور بدين وسيله اعلام و تاييد مي نماييم مداركي كه براي افتتاح حساب جاري مذكور ،" فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه شركت ، فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه ، يك نسخه از اولين آگهي ثبت شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور" تسليم نموده ايم آخرين مدارك و اطلاعات رسمي مربوط به ثبت شركت بوده و متعهد و ملتزم ميشويم كه چنانچه درآتيه هرگونه تغييري در اساسنامه يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره ،سمت واختيارات و مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء به عمل آيد بلافاصله ضمن تسليم مدارك مربوط به تغييرات انجام شده ( اعم از رونوشت گواهي شده تصميمات متخذه و يك نسخه از آگهي رسمي منتشر در روزنامه رسمي در مورد ثبت تغييرات مربوطه ) مراتب را كتبا" به آن بانك اعلام نماييم. شرکت . (محل امضاء مديران و دارندگان حق امضاء ومهر شركت)

اشخاص حقوقي خارجي
1. افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ريالي براي دفاتر نمايندگي بانكها و شركتهاي خارجي كه در اداره ثبت شركتهاي ايران به ثبت رسيده باشند با رعايت شرايط مندرج در ( اشخاص حقيقي خارجي ) و ارائه مدارك لازم در خصوص ثبت شركت بلا مانع است.
2. افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران طرف قرارداد موسسات داخلي مي باشند با اخذ يك نسخه از قراداد تنظيمي بين موسسه داخلي و شركت خارجي و رعايت شرايط ذيل مجاز مي باشد
o قراداد مربوطه داراي سهم ريالي بوده و مراتب توسط كارفرما تائيد شده باشد .
o حداكثر وجوه قابل واريز بحساب معادل سهم ريالي قرارداد باشد .
o واريز وجه بحساب با تائيد ذيحساب يا مدير امور مالي سازمان يا موسسه طرف قرارداد مبني بر پرداخت وجه ريالي قرارداد صورت گيرد .
3. افتتاح حسابجاري براي سفارتخانه هاي خارجي مستقر در ايران با رعايت شرايط مندرج در بند ب ( اشخاص حقيقي خارجي ) و اخذ مجوز از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران امكان پذير ميباشد .
4. افتتاح حساب جاري جهت نمايندگي شركتهاي خارجي كه در ايران به ثبت نرسيده اند منوط به بررسي و موافقت امور بين الملل ميباشد .وجهت افتتاح حساب بايد مدارک زير ارائه گردد:
o تقاضاي افتتاح حساب جاري
o رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصيت حقوقي شرکت يا موسسه مزبور بوسيله مقامات رسمي ايران در کشور متبوع تاييد شده باشند .
o رونوشت و ترجمه رسمي وکالتنامه شرکت .

معمولا"اين قبيل شرکتها به نماينده و يا نمايندگاني که در ايران مامور گشايش حساب مي شوند وکالت مي دهند. چنين وکالت نامه اي بايد توسط مراجع صلاحيت دار قانوني با انجام تشريفات کامل در محل صدور تنظيم شود و باگواهي کنسولگري يا سفارت ايران تکميل گردد و بگواهي وزارت امور خارجه برسد تا بعدا" مورد اشکال واقع نگردد . وکالتنامه تنظيمي بايستي از هر لحاظ جامع و کامل و کليه شرايط و مقررات لازم را داشته باشد و دراساسنامه شرکت حق افتتاح حساب در کشور خارج (ايران )را دارا بوده و صاحبان امضاي مجاز و مديران , حق انتخاب وکيل را دارا باشند . ضمنا"در وکالتنامه تنظيمي حق هر گونه عمليات بانکي ( دريافت وجه، صدور چک ، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب ، و غيره ) که مورد لزوم است پيش بيني گردد.
در موارديکه تقاضاي شرکت از طريق کارگزار ان بيگانه رسيدگي و ارسال شود اگر صاحبان امضاي مجاز شرکت شخصا"و راسا"از حسابجاري استفاده نمي نمايند و قرار باشد بوسيله نماينده يا وکيل ايشان اقدام شود در اينصورت نيز شرکت بايد با تائيد کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحي که گذشت تهيه وارسال دارند.

افتتاح حساب شرکت سهامی خاص

افتتاح حساب شرکت سهامی خاص

شرکت‌‌های سهامی خاص جزء شرکت‌های بازرگانی هستند، ولو اینکه به فعالیت تجاری نیز نپردازند، جز شرکت‌های تجاری محسوب می‌شوند. در این مقاله افتتاح حساب شرکت سهامی خاص برای ثبت این شرکت و شرایط افتتاح حساب را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد.

تعریف شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت‌های سهامی عام، کلیه سرمایه مورد نیاز خود را از معرفی و افتتاح حساب طریق موسسین تأمین می‌کنند و واگذاری و فروش سهام به مردم در اینگونه شرکت‌ها امکان پذیر نیست.

افراد برای شروع فعالیت‌های خود بایستی حداقل مبلغ 100 هزار تومان به عنوان سرمایه درنظر بگیرند.

برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به افتتاح حساب بانکی است، در ادامه به شرح کامل این موضوع پرداخته شده است.

افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی برای ثبت باید حساب بانکی افتتاح نمایند و حداقل 35 درصد سرمایه شرکت را به آن حساب واریز نمایند، افتتاح حساب پس از دریافت تأییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها بایستی انجام شود، و گواهی بانکی و فیش واریزی به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده می‌شود .

نکات مهم در خصوص افتتاح حساب

 • بایستی حساب به نام شرکت در حال تأسیس باشد.
 • 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت به حساب واریز شود.
 • علاوه بر فیش واریز مبلغ، باید گواهی بانکی نیزمبنی برافتتاح حساب و واریز مبلغ سرمایه درآن نیز، که توسط بانک صادر می‌شود را دریافت نمایند

شرایط افتتاح حساب شرکت سهامی خاص برای اشخاص حقوقی

 • ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است
 • ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی‌های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد:
 1. نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت
 2. مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می‌دهند
 3. مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی)
 4. در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد
 5. مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
 6. ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها
 7. ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان
  تذکر: مدیران می توانند کلیه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه نموده و به شعبه ارسال نمایند و طی آن تقاضای افتتاح حساب نمایند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد.
 • بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با ذکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه
 • تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی
 • مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت نمودند

مراحل افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص

 1. درخواست متقاضی افتتاح حساب در وهله‌ی اول بررسی و در مورد محل سکونت و صحت آن تحقیق خواهند کرد.
 2. از بانک مرکزی جهت بررسی عدم ممانعت برای افتتاح حساب استعلام خواهد شد.
 3. فرم‌های مربوطه توسط اشخاص بایستی تکمیل و اثر انگشت متقاضی گرفته وشد
 4. مشخصات معرف دریافت و توسط بانک صحت آن بررسی خواهد شد.

سوالات متداول

✅حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص چقدر می باشد ؟

حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد . شایان ذکر است بانک ها و موسسات اعتباری برای شرکت سهامی خاص اعتبار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها قائل هستند .

✅ افتتاح حساب برای شرکت سهامی خاص به چه دلیل انجام می‌شود ؟

شرکت سهامی برای ثبت باید حساب بانکی افتتاح نمایند و حداقل 35 درصد سرمایه شرکت را به آن حساب واریز نمایند، افتتاح حساب پس از دریافت تأییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها بایستی انجام شود، و گواهی بانکی و فیش واریزی به همراه دیگر مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده می‌شود .

چگونه در ترکیه شرکت ثبت کنیم؟

ترکیه به واسطه همجواری با ایران فرصت های مهمی را برای زندگی و کار ایجاد کرده است و طیف وسیعی از ایرانیان برای کار و زندگی به این کشور می روند.

چگونه در ترکیه شرکت ثبت کنیم؟

ترکیه به واسطه همجواری با ایران فرصت های مهمی را برای زندگی و کار ایجاد کرده است و طیف وسیعی از ایرانیان برای کار و زندگی به این کشور می روند. در این میان، بسیاری برای شروع و ادامه فعالیت های کاری به ثبت شرکت نیاز دارند. در ادامه شرایط ثبت شرکت در ترکیه عنوان می شود.

مراحل ثبت شرکت در ترکیه شامل موارد زیر است.

 1. تعیین محل راه اندازی شرکت
 2. تنظیم اساسنامه شرکت
 3. دریافت فرم‌های ثبت شرکت در ترکیه
 4. دریافت شماره مالیات از خزانه داری ترکیه
 5. اخذ تاییدیه اساسنامه شرکت از دفتر رسمی ترکیه
 6. ثبت نام در اتاق بازرگانی ترکیه
 7. روزنامه رسمی
 8. اخذ تاییدیه و امضای وکالت نامه از دفتر رسمی ترکیه
 9. تکمیل فرم خزانه داری ترکیه
 10. مراجعه به اداره دارایی ترکیه
 11. اخذ شماره مالیات شرکت پس از تایید و بررسی نهایی
 12. گرفتن کارت ویزیت
 13. صدور گواهینامه دفاتر حسابداری
 14. افتتاح حساب بانکی برای شرکت
 15. معرفی مشاور مالی رسمی
 16. تمامی مراحل فوق تنها در ۵ روز برای ثبت شرکت در ترکیه انجام می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ترکیه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ترکیه شامل موارد زیر است.

 • اصل پاسپورت با اعتبار بیش از ۶ ماه
 • دو قطعه عکس ۴*۳ با رنگ پس زمینه روشن
 • انتخاب چند نام برای شرکت
 • تعیین زمینه فعالیت شرکت در ترکیه
 • تعیین درصد سهام هر یک از سهامداران
 • تعیین مدیر شرکت

cvcvc

مزایای ثبت شرکت در ترکیه

از مزایای ثبت شرکت در ترکیه این است که انجام تجارت بدون محدودیت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی است. کار و سرمایه گذاری در محیطی صورت می‎گیرد که در آن رشد و موفقیت بین المللی وجود دارد.

مالیات در ترکیه بسیار کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است و هزینه‌های راه اندازی شرکت بسیار پایین است. علاوه بر این تسهیلات ویژه به شرکت‌های خارجی در ترکیه اعطا می‌شود.

پرداخت هزینه زندگی در ترکیه نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر است. پس از ثبت شرکت می‌توانید حساب بانکی داشته باشید و کارت اعتباری دریافت کنید.

سرمایه گذاری خارجی در ترکیه

با توجه به شرایط ثبت شرکت در ترکیه، حدود ۶۰ درصد از کل موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور به بخش‌هایی مانند تولید، مالی و انرژی تعلق دارد. هلند سرمایه گذار اصلی ترکیه است که بیش از ۱۶ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال ۲۰۱۹ را به خود اختصاص داده است.

ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه

تاسیس این نوع شرکت‌ها برای کسانی است که کالا تولید می‌کنند، در واقع یک فعالیت صنعتی انجام می‌دهند. این افراد می‌توانند زمینی را در مناطق آزاد با قیمت و امکانات مناسب خریداری کنند. بدانید که ترکیه برای استخدام کارمندان امکانات استثنایی از جمله بیمه و معافیت‌های مالیاتی را به شما ارائه می‌دهد.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ترکیه

این نوع شرکت باید حداقل با یک نفر و حداکثر با ۵۵ نفر ثبت شود. مدیران این نوع شرکت‌ها می‌توانند اتباع ترکیه، اتباع خارجی و حتی طبق اساسنامه شرکت غیر از سهامداران شرکت باشند.

همه چیز درباره نحوه افتتاح حساب در ترکیه

افتتاح حساب

در چند سال اخیر نحوه افتتاح حساب در ترکیه برای افراد خارجی تغییر یافته است. اگر می خواهید در کشور ترکیه برای خود حساب باز کنید، پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا پایان دنبال کنید چرا که خبرهای خوبی برایتان داریم.

خوشبختانه با وجود تحریم های فراوان از سمت آمریکا، باز هم برخورداری از حساب های بانکی برای افراد حقیقی ایرانی امکان پذیر می باشد. هر فرد می تواند متناسب با بودجه ای که دارد در بانک های ترکیه حساب باز کند.

نحوه افتتاح حساب در ترکیه

قابل ذکر است که هرگونه تراکنش بانکی به حساب افراد از خارج ترکیه هم امکان پذیر می باشد. هریک از افراد می توانند با برخورداری از این حساب ها توسط بانک های جهانی، تبادلات مالی بسیار زیادی داشته باشند.

با افتتاح حساب در بانک های ترکیه برای شما ویزا کارت و همچنین مستر کارت صادر می شود که با استفاده از این نوع کارت ها شما می توانید از سایت های بین المللی خرید کنید.

از دیگر مزایای دریافت ویزا کارت این است که شما می توانید از ATM های سراسر جهان دریافت وجه داشته باشید.

متاسفانه در حال حاضر برای ایرانیانی که می خواهند در ترکیه حساب باز کنند سخت گیرای های قابل توجهی به وجود آمده است اما ما در این مقاله می خواهیم روش های افتتاح حساب در بانک های ترکیه را با درنظر گرفتن تمامی این محدودیت ها به شما معرفی کنیم. برای آگاهی از شرایط افتتاح حساب در ترکیه تا پایان مقاله همراه ما باشید.

پیش از اینکه به خواندن ادامه مقاله بپردازید پیشنهاد می کنیم، مقاله شعبه بانک های ایران در ترکیه را مطالعه فرمایید.

نحوه افتتاح حساب در ترکیه با اخذ اقامت

اگر شما بتوانید اقامت ترکیه را اخذ نمایید به راحتی می توانید در یکی از بانک های ترکیه اقدام به افتتاح حساب کنید. برای آن که بتوانید در ترکیه حساب باز کنید باید مدارکی همچون: قبض آب، برق و یا گاز که به نام خودتان ثبت شده است ارائه دهید. برای افرادی که در ترکیه اقامت دارند، ویزا کارت و مستر کارت به نام خود فرد داده می شود که صدور این کارت ها کمی زمانبر است و فورا صادر نمی شود. این کارت ها پس از یک هفته توسط آدرس پستی به منزل شما در ترکیه ارسال خواهد شد.

نحوه افتتاح حساب در ترکیه بدون گرفتن اقامت

حتما شما هم از این جمله تعجب کرده اید که آیا می شود بدون داشتن اقامت در ترکیه برای افتتاح حساب اقدام نمود؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هریک از افراد می توانند با پاسپورت خود در ترکیه حساب باز کنند. به این شکل که بعد از این که به اداره مالیات مراجعه کردید، با ثبت یک آدرس معتبر می توانید کد مالیاتی خود را دریافت کنید. بعد از این که حساب خود را افتتاح کردید، در همان لحظه کارت بانکی بین المللی برای شما صادر خواهد شد. هریک از افراد می توانند یک روزه به باز کردن حساب اقدام کنند.

قابل ذکر است که معرفی و افتتاح حساب حساب ها هم می تواند لیری، دلاری، پوند و یورو باشد و از هیچ محدودیتی برخوردار نیستند. هریک از حساب ها مستقل از دیگری بوده و برای هریک یک شماره حساب مجزا ارائه می شود.

به یاد داشته باشید که تنها برخی از بانک های ترکیه اقدام به افتتاح حساب برای افراد غیر مقیم می کنند و این بانک ها با توجه به رزومه و اعتبارات فرد برای او حساب باز می کنند.

قبل از این که بخواهید به بانک برای افتتاح حساب بروید می بایست تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشید تا بتوانید به راحتی با پرسنل بانک ارتباط برقرار کنید.

نحوه افتتاح حساب در ترکیه بدون گرفتن اقامت

نحوه افتتاح حساب در ترکیه طریق ثبت شرکت

بانک های موجود در ترکیه از افرادی که مایل به سپرده گذاری در بانک های این کشور هستند استقبال کرده و تا حد امکان شرایط سپرده گذاری را برای آنان آسان کرده است.

طبق اخبار به دست آمده، حداقل مقدار سرمایه گذاری در این بانک ها 30000 لیر می باشد. اگر می خواهید در ترکیه ملک خریداری کنید، پیشنهاد می کنیم ابتدا برای افتتاح حساب اقدام کنید چرا که با این عمل می توانید سرمایه و سود حاصل از آن را صرف خرید ملک در ترکیه کنید.

چگونگی حوالجات ارزی و جابه جایی پول برای ایرانیان

لازم به ذکر است افراد خارجی که در ترکیه برای خود حساب بانکی ایجاد می کنند، می توانند از خریدهای بین المللی و ارزهای آزاد استفاده کنند ولیکن اجازه انتقال آن را به خارج از ترکیه ندارند. اما هریک از شما می توانید دیگر ارزهایی همچون یورو را به خارج از ترکیه انتقال دهید.

مقدار کارمزد تراکنش های بانکی در ترکیه

به یاد داشته باشید که بانک های خارجی نسبت به بانک های ایرانی کارمزدهای بیشتری دارند. به طور مثال: کارمزد انتقالی های بانکی مبلغی حدود 3 لیر بوده که بسته نوع مبالغ به 500 لیر هم ممکن است برسد.

سود بانکی در کشور ترکیه چقدر است؟

سود بانکی در کشور ترکیه هم مانند ایران متغیر است. اما به طور کلی بانک زراعت یک بانک دولتی در ترکیه محسوب می شود که برای سپرده های لیر 20 درصد و برای سپرده دلار هم 3 درصد سود در نظر گرفته است. در بانک های ترکیه سپرده هایی که مدت زمان کمتری دارند، از سود بیشتری برخوردار هستند. برای مثال: به سپرده گذاری های سه ماهه سود بیشتری نسبت به یکساله ها تعلق می گیرد.

یکی از بهترین شرایط افتتاح حساب در ترکیه این است که افراد می توانند بدون حضور در بانک به افتتاح سپرده های مدت دار اقدام کنید.

بهترین شهر برای افتتاح حساب کدام شهر است؟

استانبول یکی از بهترین شهرها جهت افتتاح حساب می باشد. علت آن هم توریستی بودن شهر استانبول است زیرا در این شهر بانک ها راحت تر می توانند برای خارجی ها حساب باز کنند.

از دیگر دلایلی برتری شهر استانبول نسبت به دیگر شهرها، وجود ایرانی ها می باشد که تبادلات مالی زیادی در آن انجام می شود.

استانبول جزء شهرهایی است که در آن فعالیت های تجاری زیادی انجام می شود که این خود دلیلی جهت انتخاب استانبول برای سپرده گذاری است.

بهترین شهر برای افتتاح حساب کدام شهر است؟

مدارک لازم جهت افتتاح حساب

 • حضور یافتن فرد متقاضی تنها یک روز
 • دریافت کد مالیاتی
 • اخذ سیمکارت ترکیه

معرفی بانک های ترکیه

بانک هایی که در ترکیه به مشتریان خود خدمات بانکی ارائه می دهند عبارتند از:

Isbank. Yapi kredi. Ziraat bankasi. Akbank

هریک از این بانک های ذکر شده خدمات گوناگونی را به مشتریان خود عرضه می کنند. به عنوان مثال: یکی از بزرگترین بانک های ترکیه Isbank نام دارد که در کشورهایی همچون انگلیس و چین شعبه دارد.

خدمات بانکی دولت ترکیه

بیشتر خدمات بانکی دولت ترکیه به صورت مشارکتی می باشد. حساب های مشارکتی بین صاحب سرمایه و بانک بوده که هردو آن ها در سود و زیان سرمایه سهیم خواهند بود.

مبالغ موجود در این حساب ها صرف فعالیت های تجاری، صنعتی و یا کشاورزی می شوند. یکی از ویژگی های مثبتی که این حساب ها دارد این است که سود حاصل از آن در پایان هر دوره واریز می شود.

انواع حساب بانکی در ترکیه

شما به عنوان یک تبعه خارجی در ترکیه می توانید از حساب های زیر بهره مند شوید.

 • حساب جاری
 • حساب پس انداز کوتاه مدت
 • حساب پس انداز بلند مدت
 • حساب بیمه
 • حساب بانکی الکترونیکی
 • حساب بانکی طلایی جاری
 • و…

برای آگاهی بیشتر از شرایط افتتاح حساب در ترکیه می توانید با مشاورین سایت آسیا ملک در ارتباط باشید و از آن ها مشاوره بگیرید.

معرفی سپرده گنجینه سپهر ، جهت آتیه کسب و کارهای آنلاین

معرفی سپرده گنجینه سپهر ، جهت آتیه کسب و کارهای آنلاین

همونطور که اطلاع دارید ، ما کسب و کارهای آنلاین ، هیچگونه پشتوانه برای آینده خود نداریم. نه از طرف سازمانی بیمه می شویم ، و نه تحت نظر اصناف خاصی قرار داریم.
بنابراین عقل حکم می کنه که برای آینده و زمانی که امکان پرورش و بروز خلاقیت های جدید و کسب سود و پول در ما وجود نداره از امروز فکری کنیم.
بنده ، بعد از پیگیری های فراوان در این حوزه ، به دو مورد بدرد بخور با شرایط خود برخوردم.

۱- بیمه عمر
۲- سپرده گنجینه سپهر صادرات
در رابطه با مورد اول احتمال تبلیغات فراوانی دیدید که من نیاز به توضیح نمی بینم. ولی در رابطه با مورد دوم باید مواردی رو عرض کنم که سایر دوستان هم در صورتی که امکان لازم رو داشتند ، این کار رو انجام بدن.
در واقع سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات یک حساب آزاد با امکان برداشت و واریز وجه در هر زمان هست. مانند حسابهای روزشمار کوتاه مدت بانک ها!
ولی با این تفاوت که هدف شما و بانک از ایجاد این سپرده ، پرداخت وجهی به صورت مستمر هست که بانک در زمان نیاز به شما کمک کنه.
در این سپرده ، شما باید یک مبلغ رو جهت افتتاح حساب واریز کنید. و هر ماه مبلغی رو به عنوان اقساط سپرده واریز کنید. حداقل مبلغ افتتاح حساب ۱۰۰ هزار تومان و حداقل مبلغ پرداخت ماهیانه ۱۰ هزار تومان هست.
با واریز همین مبالغ اندک ، انباشت مالی و سود برای شما طی یک مدت مشخص به وجود می آید که عدد هنگفتی می شود. به عنوان مثال ، با واریز ۱۰۰ هزار تومان برای افتتاح حساب و ۵۰ هزار تومان ماهیانه ، شما جمعا طی ۳۰ سال مبلغ ۱۸.۰۵۰.۰۰۰ تومان به حساب خودتان واریز می کنید. و بانک بعد از ۳۰ سال مبلغ حدود ۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان به شما باز میگرداند.
در واقع ، بانک کار خاصی انجام نمیده! پول های شما شامل سود می شوند ، و جمع سود و پول شما مجددا به عنوان یک حساب سپرده ایجاد می شه. همین مورد باعث افزایش ناگهانی پول شما می شه.

معرفی سپرده گنجینه سپهر ، جهت آتیه کسب و کارهای آنلاین

نکات خوب این حساب :
۱- حساب شما باز هست ، و هر زمانی خواستید می تونید از حسابتون برداشت داشته باشید. ولی این مورد رو در نظر بگیرید که از مبلغ نهایی شما کسر خواهد شد.
۲- می تونید انتهای هر ماه ، مبلغ اصل پول و سودی که بر روی اون واریز شده رو در حساب خودتون ببینید. در واقع بانک سود متعلقه رو هر ماه به حساب شما میریزه ، که همین سود هم خودش سود میاره!
۳- هیچ مدت زمانی وجود نداره. شما می تونید حساب سپرده گنجینه سپهر بانک صادرات رو از مدت ۱ تا ۳۰ سال افتتاح کنید. ولی طبق تجربه ، برای زیر ۱۵ سال عدد خوبی بدست نمیاد!
۴- در صورتی که خواستید ، می تونید هر ماه مبلغی رو معرفی و افتتاح حساب بیشتر واریز کنید تا در مبلغ نهایی شما تاثیر داشته باشه.
۵- می تونید کسانی رو به عنوان قیم قانونی معرفی کنید که در صورت فوت (خدای ناکرده!) مبلغ حساب شما به اونها تعلق بگیره.
۶- امکان مشاهده وضعیت حساب در اینترنت بانک وجود داره ولی برای افتتاح باید به شعبه مراجعه کنید.
۷- با مراجعه به رئیس شعبه ، و دادن مبلغ پیش پرداخت و پرداخت ماهیانه ، برای شما محاسبه می کنند که در مثلا ۲۰ سال پول شما چقدر میشه.
۸- مبلغ واریزی شما می تونه طی ۳۰ سال ثابت باشه و افزایش درصدی سالیانه رو نداشته باشه.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.